Programma

Na meer dan twintig jaar gebrekkig en visieloos beleid, waarbij het stadsbestuur van het ene politieke schandaal in het andere sukkelde, is het in Hasselt – meer dan waar ook – tijd voor Verandering. De N-VA is uw waakhond Het ooit zo geroemde afspiegelingscollege, waarbij alle partijen mee in de coalitie werden getrokken, is lang geleden ontmaskerd als een instrument om de achterkamerpolitiek onder de radar te houden. Sinds de N-VA in 2013 haar grote intrede in de gemeenteraad deed, werd nog meer duidelijk wat voor een puinhoop het stadsbestuur er de voorbije decennia van gemaakt heeft. Meermaals moesten we het schepencollege terugfluiten.

Constructieve oppositie

Wij hebben onze oppositierol correct gespeeld. Meer nog, dankzij de N-VA zijn er heel wat positieve initiatieven goedgekeurd. Hét voorbeeld van onze constructieve oppositie is het dynamisch verkeersmanagementsysteem dat hopelijk binnenkort na veel aandringen geïnstalleerd zal worden. Het dossier van het verkeersmanagementsysteem is symptomatisch voor dit vastgeroeste stadsbestuur. De mayonaise pakt niet meer. De interne afrekeningen binnen de meerderheid leggen een pijnlijk kille sfeer bloot. De Hasselaar is daar het slachtoffer van.

Steven Vandeput: “Veilig thuis in een welvarend Hasselt”

“Daarom is het hoog tijd voor échte Verandering. Als lijsttrekker neem ik graag die handschoen op. Ik weet dat ik geruggensteund wordt door een hechte ploeg. Niet alleen de elf gemeenteraadsleden en drie OCMW-raadsleden, maar ook onze bestuursleden en onze leden achter de schermen. Zij zetten zich in voor dat ene doel: Hasselt moet beter worden. ‘Veilig thuis in een welvarend Hasselt.’ Daarmee komen we naar u toe. Daarvoor wil ik samen met onze sterke Hasseltse ploeg naar de verkiezingen trekken. Als kandidaat-burgemeester hoop ik daarbij op uw steun”, besluit Steven Vandeput.

Nieuwkomers: een zaak van verantwoordelijkheid en draagkracht

Ook N-VA Hasselt kan en wil haar steentje bijdragen tot een succesvol asiel- en migratiebeleid. Hierbij zijn we zacht voor wie onze hulp écht nodig heeft. En hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid. We grijpen de lokale instrumenten met beide handen en gaan voor concrete actie op het terrein. Op die manier helpen we nieuwkomers op weg naar hun intrede in onze lokale gemeenschap.

Een integratieambtenaar voor alle nieuwkomers

De stadsdiensten zijn het eerste aanspreekpunt voor alle nieuwkomers, ook voor asielzoekers en mensen van buitenlandse oorsprong. Daarom maken we binnen deze diensten één persoon specifiek verantwoordelijk voor integratie. Deze integratieambtenaar brengt structuur in het inburgeringstraject van nieuwkomers in Hasselt. Hij of zij is het eerste, rechtstreekse aanspreekpunt voor alle nieuwkomers. Deze integratieambtenaar volgt het individuele proces van inburgering zorgvuldig op. Indien dat nodig zou zijn, begeleidt hij de nieuwkomer zelfs in zijn zoektocht naar werk en helpt bij de integratie in zijn omgeving. Hij zorgt ervoor dat ook anderstaligen deelnemen aan de onthaalmomenten voor nieuwe Hasselaren. Hij voert hiervoor een actief beleid, belt hen op, doet huisbezoeken en stimuleert hen. Kortom, hij maakt hen duidelijk dat ze niet anders zijn dan andere nieuwkomers en zich dus ook zo moeten gedragen.

We garanderen opvang voor asielzoekers die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld.

Een stadsbestuur moet zijn regierol opnemen in het beheersen van migratiestromen. Illegale inwoners worden niet gedoogd. Een geloofwaardig terugkeerbeleid staat of valt immers met het uitwijzen van bewoners die hier illegaal verblijven en het bevel krijgen het grondgebied te verlaten. Identiteitsfraude en domiciliefraude bestrijden we kordaat. De administratie krijgt de nodige opleiding om deze vormen van fraude te herkennen en aan te pakken.

Inburgering is tweerichtingsverkeer

Inburgering van nieuwkomers is van essentieel belang voor een succesvolle integratie. Het lokaal bestuur speelt hierin een centrale rol. Want inburgeren is méér dan zich ergens komen vestigen. Inburgering is deelnemen aan de samenleving, bijdragen aan het sociale weefsel, de taal leren spreken en vertrouwd worden met de plaatselijke gewoontes. Maar inburgering is ook een verhaal van rechten én plichten en veronderstelt het aanvaarden van onze waarden en normen. We willen dat nieuwkomers de lokale samenlevingscultuur omarmen en ermee vertrouwd raken.

Inburgering is tweerichtingsverkeer. Onze samenleving biedt voldoende elementen om die inburgering te faciliteren en de nieuwkomer toont respect voor de geldende regels. N-VA Hasselt vindt dat we eisen mogen stellen aan de inburgering van nieuwkomers. Als nieuwkomers niet bereid zijn om de nodige inspanningen te leveren voor hun integratie, dan koppelen wij hier concrete gevolgen aan. Zo begrijpen we dat de weg naar werk soms moeizaam verloopt, maar wie geen echte inspanningen doet om werk te vinden, kunnen we tijdelijk de toegang tot het leefloon weigeren. Hetzelfde geldt voor de wil tot integratie en het aanleren van de Nederlandse taal. Nieuwe Vlamingen die inspanningen doen om zich in te burgeren geven we de nodige erkenning. Voor hen organiseren we een feestelijke uitreiking van de behaalde inburgeringsattesten. Want inburgering is een positief verhaal.

Nederlandse taal is de motor van samen-leven

Voor N-VA Hasselt is de kennis van de Nederlandse taal dé sleutel tot integratie in de samenleving en het vinden van een job. Het is een noodzakelijke voorwaarde én een middel tot participatie en emancipatie. We zetten daarom actief in op het voeren van een taalbeleid en de lokale promotie van het Nederlands. Zo brengen we het Nederlands naar de wijken via sport, cultuur en onderwijs. Oefenkansen buiten de les zijn een hulp voor nieuwkomers zoals: naschoolse huiswerkbegeleiding, een taalkoffer op speelpleinen, toegankelijke toneelvoorstellingen, e.d. Dit zijn enkele voorbeelden waarmee we onze taal kunnen delen met de jongeren. N-VA Hasselt moedigt nieuwkomers ook aan om deel te nemen aan het lokale verenigingsleven. Lokale verenigingen zijn niet alleen een goede plek om Nederlands te leren, maar helpen nieuwkomers ook om sterke sociale contacten op te bouwen. Jongeren stimuleren we om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten.

Daadkrachtig optreden

We willen allemaal wonen in leefbare en veilige wijken. Daarom begeleiden we én handhaven we. Actief waken over de strikte naleving van alle regels van het samenleven is een noodzaak. We respecteren elkaars eigenheid, maar hechten ook veel belang aan een harmonieuze en warme samenleving. Op het vlak van ordehandhaving speelt de politie kort op de bal. Ze treedt kordaat op wanneer het gedrag en de overlast van enkelen het samenleven onmogelijk maken of verzieken. Zo zetten we alles in om overlast, zoals we die bijvoorbeeld kennen bij luidruchtige en verkeersonveilige trouwstoeten, te vermijden.

Bestuurlijke organisatie: klantgericht en digitaal

Door te focussen op kerntaken moet het gemeentelijk bedrijf een transparante en slagkrachtige organisatie worden, met een eigentijds personeelsbeleid en een nog sterkere focus op klantvriendelijkheid. De dienstverlening moet snel oplossingen vinden voor de vragen van de Hasselaar. Een vlotte afhandeling van administratie en dossiers moet de eerste zorg zijn.

Daarom gaan we voor radicaal digitaal. Enkel wat niet digitaal kan worden behandeld, doen we nog anders. Daarbij zorgen we uiteraard voor opvang van mensen die niet digitaal geschoold zijn. Voor hen stellen we ‘supergebruikers’ ter beschikking. Dat zijn mensen die digitale analfabeten helpen bij de afhandeling van hun dossiers. Verder moet een testpanel, met digibeten, een ondersteunende rol spelen alvorens nieuwe technieken, toepassingen of toestellen te implementeren. Parallel met deze kordate afslag naar de digitale snelweg, staat het eenmalige gegevensprincipe. Een inwoner moet slechts één keer zijn gegevens in het systeem invoeren. Daarna kan hij of zij bij de afhandeling van een ander document de reeds ingevoerde stappen eenvoudigweg overslaan. Verder zorgen we ervoor dat de aangifte van de geboorte digitaal vanuit de kraamafdeling kan doorgevoerd worden. Dat sluit de mooie traditie van de vader/moeder die samen met vrienden de geboorte van het kind gaan ‘aangeven’ echter niet uit.

Snel en efficiënt

Mensen die informatie nodig hebben van de stadsdiensten moeten die snel en efficiënt kunnen verkrijgen. De ondernemende Hasselaar mag niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. We streven ernaar om meer dan 85% van de administratieve handelingen in eerste lijn te kunnen opvangen. Inwoners hebben het recht op duidelijke en eenvoudige communicatie. Omgekeerd moet het systeem van klachtenbehandeling makkelijk toegankelijk zijn mét een recht van antwoord aan de betrokkenen. Elke klacht wordt binnen de 30 dagen beantwoord. Een ombudsdienst verkleint de afstand tussen gemeente en burger.

Algemene doorlichting stadsdiensten

Een efficiënt kwaliteitsverbeterings- en kwaliteitscontrolesysteem is nodig in elke openbare dienst. Samen met de mogelijkheid tot inspraak van het personeel zelf vormt dit de basis van een gedragen, kostenvriendelijke en goede dienstverlening. We starten met een algemene doorlichting van de stadsdiensten, niet om mensen te viseren, maar wel om hun werk te evalueren. Met de resultaten van deze doorlichting kunnen we aan de slag en, waar nodig, sturen we bij. Dit met als doel de dienstverlening te optimaliseren.

Om deze optimale dienstverlening aan de Hasselaar te kunnen aanbieden moet er blijvend ingezet worden op de professionaliteit van alle medewerkers door het stimuleren van levenslang leren. Door herscholing of heroriëntering zal ook het principe van de juiste persoon op de juiste plaats bijkomend zorgen voor het welzijn van de werknemer.

Neutraliteitsprincipe

Bij rechtstreeks klantencontact in de openbare dienstverlening en in contact met externe partners, stelt de N-VA het neutraliteitsprincipe voorop. Een ambtenaar moet niet alleen neutraal zijn, maar zich vooral neutraal gedragen. Levensbeschouwelijke, politieke, culturele, maatschappelijke, syndicale, sportieve… uitingen zijn verboden in loketfuncties. Elke Hasselaar krijgt dezelfde behandeling. De fysieke loketten moeten een absolute meerwaarde betekenen binnen een sterk uitgebouwde digitale omgeving. In Hasselt gaan we voor een ‘Smart City’, bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit en parkeerbeleid. Dit principe trekken we echter door naar zo veel mogelijk domeinen van ons beleid.

Een betrokken Hasselaar

Inspraak zonder inzicht, is uitspraak zonder uitzicht. De betrokken burger heeft inspraak, krijgt antwoord en ziet resultaat. Een professionele ondersteuning van de adviesraden is een eerste stap in de juiste richting. Ook lokale initiatieven verdienen daadwerkelijke ondersteuning.

Door inspraak op te nemen in de besluitvorming creëren we een publieke participatietoets die het draagvlak zal vergroten, maar uiteindelijk moet het politieke niveau, de verkozenen van het volk, wel de knopen doorhakken zodat er beslissingen genomen worden.

Bijkomend kan de burger ook een belangrijke en constructieve rol spelen bij de uitvoering van het beleid. Goed bestuur is er immers niet enkel voor de gemeenschap, het is ook van en door de gemeenschap.

Echte adviesraden

De opwaardering en optimalisatie van de adviesraden moet de Hasselaar weer een gezaghebbende stem geven. Als een adviesraad enkel dient als schaamlapje om aan te tonen ‘dat er toch geluisterd wordt naar de burger’ hoeft dit voor ons niet. De N-VA gelooft sterk in adviesraden. Maar ze moeten inzicht hebben in de materie waarover ze advies geven. Ze moeten duidelijke antwoorden geven en hun samenstelling moet een substantiële meerwaarde bieden aan het beleid. Voor praatbarakken passen wij en daarom inventariseren we de verschillende adviesraden om ze vervolgens te optimaliseren.

De burger heeft het recht om op een eenvoudige manier zijn bekommernissen over te maken aan de lokale overheid. Dit kan via het online platform dat we optimaliseren, maar we voeren ook het vragenuurtje in, aansluitend op elke gemeenteraad. Daarin kan elke Hasselaar een vraag stellen aan het college van burgemeester en schepenen.

Verder roepen we wijkplatformen in het leven. Deze kunnen ingericht worden naar aanleiding van een concreet project of als gesprekspartner bij grotere ontwikkelingen. Concreet: wanneer er ingrijpende veranderingen op til voor een bepaalde wijk, dan kan die wijk de oprichting van een wijkplatform aanvragen. Dit initiatief dient voldoende gedragen te zijn door de desbetreffende wijk en het stadsbestuur staat in voor de ondersteuning van dergelijke initiatieven. Het wijkplatform is dan een belangrijke gesprekspartner doorheen heel het proces, waarin de stem van de individuele burger natuurlijk aan bod moet kunnen komen.

Taal en cultuur zijn de pijlers waarop de Hasseltse identiteit steunt

Cultuur moet leven in een centrumstad als Hasselt. Grote, unieke cultuurevenementen halen we naar Hasselt. Maar we creëren ook de optimale omstandigheden voor de cultuurscène om zich hier definitief te vestigen. Daarnaast geven we kleinschalige initiatieven zoals lokale amateurkunsten, plaatselijke kunstkringen, koren, literatuurprojecten e.d. de aandacht en ondersteuning die ze verdienen. Zij zorgen er immers voor dat cultuur bij iedere Hasselaar leeft.

We willen dat Hasseltse cultuurgroepen centraal staan en zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld. Bij het begin van de bestuursperiode maken we wijkplannen op. Daarin wordt onder meer het aanbod van het verenigingsleven (lees: de cultuur met de kleine ‘c’) opgenomen en gepreciseerd hoe we het verenigingsleven op wijkniveau ondersteunen. We brengen we de noden van de verenigingen in kaart en proberen daar optimaal aan tegemoet te komen.

Het Cultuurcentrum Hasselt levert goed werk. Dat zetten we verder met een ruime programmering. Elke Hasselaar, jong en oud, moet kunnen deelnemen aan de activiteiten die het Cultuurcentrum Hasselt aanbiedt.

Cultuurzone Z

Met de erkenning van Z33 als Vlaamse instelling, kreeg Hasselt een prachtig cadeau van de huidige Vlaamse Regering. Die aangeboden kans moeten we met twee handen grijpen. We bouwen de omgeving in en rond Z33 maximaal uit tot cultuurzone. Daar strooien we de zaadjes voor een uitzonderlijke cultuurbeleving die Hasselt een ander uitzicht geeft. Jonge artiesten krijgen hier optimale kansen om hun artistieke ei te leggen. In deze ‘experimentele’ buurt spreken we een nieuw soort bezoekers aan. De omgeving rond Z33 wordt onze cultuurzone die loopt tot aan het Refugehuis. Daar bouwt N-VA Hasselt een kunst-ambachtelijke omgeving uit. We zoeken daarbij actief naar nieuwe spelers en geven zo aan de jonge meerwaardezoekers een reden om zich in Hasselt te komen vestigen. We bekijken deze cultuurzone met een ruime blik. We onderzoeken of een deel van de Kunstacademie zich in die zone kan vestigen, zodat de link tussen opleiding en praktijk tastbaar is. Het einddoel moet zijn dat Z33 uitgroeit tot het centrum van beeldende kunst, architectuur en design.

N-VA Hasselt gaat voor een stadsbestuur dat zorg draagt voor zijn cultuur. We werken een duurzame en strategische visie uit voor onze musea en koppelen hier een concreet financieel plan aan vast. Onze musea moeten de ruimte krijgen om te groeien in hun aanbod. Een stadsbestuur treedt administratief ondersteunend op.

Boeken naar de wijken

Dankzij het verminderen van de provinciale bevoegdheden kreeg Hasselt de kans om de voormalige provinciale bibliotheek in te kantelen in de stedelijke bibliotheekwerking. N-VA Hasselt wil het waardevolle erfgoed dat in de voormalige provinciale bibliotheek bewaard wordt openstellen en toegankelijk maken voor jong en oud, voor Hasselaren én nieuwkomers. De bibliotheken zijn voor N-VA Hasselt een belangrijke schakel in ons sociaal weefsel. De boeken moeten naar de wijken, want de Bibtruck is een nobel initiatief, maar een bus is geen bibliotheek. We bekijken in hoeverre we de wijkbibliotheken weer nieuw leven kunnen inblazen. Zo kunnen we bijvoorbeeld bibliotheken integreren in ontmoetingscentra of lokale dienstencentra. Taal en cultuur zijn immers de pijlers waarop de Hasseltse identiteit steunt.

Een sterke lokale economie: leverancier van welvaart in het centrum en de deelgemeenten

Van buurtwinkel tot retail gigant, van vakman tot diensten- maak- en kenniseconomie: elke ondernemer draagt zijn steentje bij aan de welvaart van Hasselt. Daarvoor moeten ze kunnen rekenen op waardering van het stadsbestuur.

We stellen één dossierbeheerder aan voor onze (potentiële) ondernemers. Hij/zij is het rechtstreekse aanspreekpunt en begeleidt de ondernemer in alle aspecten en contacten die nodig zijn met de administratieve diensten.

Hasselt shoppingstad

We vragen de erkenning aan als toeristisch centrum. Dit geeft ons de flexibiliteit om op regelmatige basis acties te ondernemen, zoals bijvoorbeeld een zondagopening op elke eerste zondag van de maand.

Als shoppingstad heeft Hasselt de afgelopen decennia naam en faam verworven tot ver buiten de provinciegrenzen. Door de opkomst van het online shoppen, komt de stadskern onder druk te staan en zijn maatregelen nodig om het handelscentrum te ondersteunen. Een duidelijke afbakening van de detailhandelskern is een eerste maatregel. We stellen een aparte stedenbouwkundige verordening op voor dit gebied. Hierdoor kunnen we de zones doelgericht en met een duidelijke visie invullen. 

Aan onze MobiPunten installeren we een pakjesservice: de klant doet zijn aankoop en laat die achter in de winkel. Winkels laten de koopjes op dat Mobipunt afleveren, zodat de consumenten langer in de stad kunnen rondkuieren zonder tassen en pakjes mee te zeulen. Wanneer ze naar huis vertrekken, ligt hun aankoop in de voorziene ruimte aan de randparking. Extra voordeel: het gebruik van de randparkings wordt nog interessanter. Meer hierover vind je in het hoofdstuk mobiliteit.

Retail van de toekomst

Hasselt moet de shoppingstad van de 21ste eeuw worden. Het koopgedrag van de Vlaming verandert en N-VA Hasselt wil de lokale handelaars ondersteunen om daarop in te spelen. Start-ups die op innovatieve wijze producten en diensten aanbieden om onze lokale handelaars te versterken, krijgen een incubator in het centrum van de stad. We werken slimme oplossingen uit om onze handelaars zowel digitaal als fysiek met elkaar te verbinden opdat ze vol enthousiasme en voldoende gewapend de uitdagingen van de 21ste eeuw kunnen aanpakken.

Betrokkenheid van onze lokale handelaars

De promotie voor het centrum en de organisatie van activiteiten zijn taken voor de centrummanager die een brug vormt tussen de handelaars en het stadsbestuur. We geven onze centrummanager enkele specifieke doelen mee. Die moet hij halen. Daarmee moet hij aan de slag. De acties die onze centrummanager onderneemt, moeten doelgericht zijn en aantoonbare resultaten opleveren.

Het succesrecept van de Hasseltse binnenstad is de bonte mix van functies: detailhandel, horeca, cultuur, amusement, diensten, administratie, onderwijs en zéker ook bewoning. We moeten streven naar een evenwicht tussen deze functies, en tijdelijke herbestemming –met omkeerbaarheid- kan een goede oplossing zijn bij langdurige leegstand. Binnen het kerngebied geven we premies voor starters maar belasten we evenzeer leegstand. Buiten het kernwinkelgebied stimuleert de Vlaamse overheid definitieve herbestemming, wat wij actief willen promoten.

Het actief werven van grote namen uit retail en horeca, het opwaarderen van de Hasseltse evenementen, seizoensgebonden decoraties aanbrengen in de straten... 'Kernversterking' betekent een lijst van acties, waar de N-VA in Hasselt mee aan de slag wil. Onze stad moet weer bruisen door de aanwezigheid van een divers publiek: iedereen moet zijn gading vinden om er te wonen, te bezoeken, uit te gaan, te leven. Voorts zijn een vlotte mobiliteit en een goed werkend parkeerbeleid, vanzelfsprekend, onontbeerlijk.

In de deelgemeenten hebben buurtwinkels een commerciële én sociale functie. Daarom moeten we hun voortbestaan verzekeren. Een renovatiepremie voor leegstaande panden behoort tot de opties, en dit binnen een afgebakend kerngebied per deelgemeente. Om ondernemers in onze deelgemeenten optimale kansen te geven, spenderen we bijzondere aandacht aan parkeermogelijkheden en bereikbaarheid. Hasselaren moeten in hun buurt terecht kunnen voor het merendeel van hun boodschappen. De verschillende deelgemeenten moeten weer bruisen van activiteit.

Bij wegenwerken gaat het Minder Hinder-plan in werking: de hinder voor handelszaken wordt op een gestructureerde manier zoveel mogelijk beperkt/verkort, door coördinatie tussen de verschillende aannemers en nutsbedrijven die de werken moeten uitvoeren. De handelaars binnen zulk werfgebied krijgen automatisch een compensatie van de Vlaamse overheid.

Een bloeiende markt

N-VA Hasselt wil de wekelijkse markt nieuw leven inblazen. We voeren een voordeelkaart in, waarmee de klant leuke prijzen kan winnen (bv. een ballonvaart, een etentje in een horecazaak in de binnenstad, enzovoort). Zo versterken we de band tussen markt en centrum. Elke maand animeren we de vrijdagmarkt met ambachtslui (in combinatie met onze ambachtelijke cultuurzone: zie Thema Cultuur) die hun producten op authentieke wijze komen voorstellen. De markt is geregeld maar half bezet. We stimuleren de marktkramers om zoveel mogelijk hun kraam op te zetten en aanwezig te zijn. Wie 80% van de markten aanwezig is, krijgt 20% korting op zijn standgeld.

Innovatie en kennis

In Hasselt huist een groot aantal bedrijven in de innovatieve- en kenniseconomie, wat wij enthousiast toejuichen. Daarnaast vinden wij dat ook de maak-economie zijn plaats moeten hebben, en gezien de ontwikkelingen in de e-commerce en onze vlotte aansluiting op autosnelwegen, moet het voor Hasselt mogelijk zijn op termijn een 'e-warehouse' te huisvesten. We inventariseren de beschikbare KMO-grond, de bestaande KMO-zones krijgen een opsmuk, zowel op het vlak van inrichting, als van onderhoud én mobiliteit. Onze KMO-manager zorgt voor meer uitstraling van onze KMO-zones. De Corda Campus is een knap uitgebouwde site. Wij gaan daarin verder en trekken nog meer diensten- en productie-economie aan.

Financiën, zoals beheerd door een goede huisvader

Verantwoorde investeringen, lagere belastingdruk en meer transparante fiscaliteit. Met die uitgangspunten pakken we het financieel beleid van onze stad aan. Want op financieel vlak ligt er een enorme uitdaging te wachten. Het huidige stadsbestuur heeft ons immers opgezadeld met een loodzware erfenis. Daarom moeten de rekeningen dringend op orde gebracht worden.

Transparantie

Een meer transparante fiscaliteit doorheen de volledige organisatie creëert meer ruimte voor een efficiënter en ethisch beleid. Het is een middel om de werkingskosten onder controle te houden en de tering naar de nering te zetten.

Het Autonoom Gemeentebedrijf is jarenlang de financiële speeltuin geweest van het schepencollege. Er werden financiële constructies opgezet en schulden gemaakt die niet terug te vinden zijn in de stadsrekeningen. We hevelen de bevoegdheden van het Autonoom Gemeentebedrijf over naar de gemeenteraad. Er worden bijgevolg geen zitpenningen meer betaald voor de bestuurders van het Autonoom Gemeentebedrijf en we verhogen de democratische controle.

Ook de samenvloeiing van stad en OCMW zal zorgen voor betere dienstverlening en besparingen opleveren.

Het ‘goede huisvader’-principe: geen belastingverhoging!

Met de N-VA in het beleid zullen de belastingen niet omhoog gaan. Integendeel, door met de kam door de rekeningen te gaan en het slopen van de fiscale koterijen en constructies zullen er opportuniteiten ontstaan om de belastingen te verlagen en bijkomend schulden af te bouwen. Durven de juiste keuzes maken is dan ook bewijs van goed leiderschap.

N-VA Hasselt staat voor een toegankelijk en transparant subsidiebeleid dat zowel de burger als de overheid ten goede komt. We kennen subsidies toe op basis van objectieve criteria. Daarbij voorkomen we de huidige politieke willekeur bij het toekennen van subsidies. In de omgekeerde richting maakten de vorige stadsbesturen veel te weinig gebruik van Vlaamse bovenlokale subsidies. Ook daarop zetten we voluit in, zodat we optimaal krijgen waar we recht op hebben.

We investeren in de toekomst, niet om de eer en glorie van een politieker. We focussen daarbij op infrastructuur en veiligheid. We gaan verantwoord om met de middelen die er zijn. We kijken niet alleen op korte termijn maar zorgen er ook voor dat toekomstige generaties niet langer de rekening gepresenteerd krijgen.

Een goed financieel beleid is bovendien gebaseerd op feiten en analyses en houdt rekening met zowel de korte als de lange termijn; enige voorzichtigheid is in dat verband geboden.

Hasselt, een jeugdige stad

Investeren in jeugd is investeren in de toekomst en die toekomst willen we voor alle jongeren in Hasselt garanderen.  Jongeren moeten niet betutteld worden. Zij willen zelf hun keuzes maken: een reden te meer om ook jongeren te laten participeren in het besluitvormingsproces dat breder is dan alleen jeugdthema’s.

N-VA Hasselt wil een effectief inspraakbeleid door een actieve, creatieve en toegankelijke jeugdraad. Het hart van de jeugd klopt in de talrijke Hasseltse jeugdverenigingen. Om ervoor te zorgen dat het aanbod en de ondersteuning voor deze jeugdverenigingen aansluit op de verwachtingen van de leiders en leidsters, is een actieve, creatieve en toegankelijke jeugdraad noodzakelijk. We hervormen de jeugdraad en zetten meer in op de jeugdverenigingen. Ook jongeren die geen lid zijn van een jeugdvereniging verdienen een stem in de jeugdraad.

Effectieve ondersteuning van onze verenigingen

De ondersteuning voor onze Hasseltse jeugdverenigingen maken we meer effectief en praktisch. De jeugdvereniging biedt een plaats voor elk kind en dat moet zo blijven. We stimuleren de weg naar de jeugdbeweging voor de maatschappelijk kwetsbaren en kinderen van allochtone afkomst. N-VA Hasselt wil investeren in jeugdlokalen, zowel door renovatie van bestaande lokalen als door de bouw van nieuwe jeugdlokalen. Verder voorzien we extra opslagplaatsen voor materiaal. Een veilige en comfortabele uitvalsbasis voor elke jongere is ons doel.

Hasselt studentenstad

Duizenden studenten vinden dagelijks hun weg naar de Hasseltse studentencampussen van de PXL, de UCCL en de UHasselt. N-VA Hasselt wil dat studenten zich thuis voelen in Hasselt om er te studeren en te leven. Een studentvriendelijke en veilige uitgaansbuurt, in harmonie met de buurt, is daarom van essentieel belang. Het aanbod aan fuifzalen moet op maat van een studentenstad gesneden worden. Als Hasselt wil doorgaan voor een studentenstad, horen daar nu eenmaal fuiven bij. De jeugd moet veilig en verantwoord kunnen fuiven.

We zetten in op de verdere uitbreiding van alternatieve blokplaatsen in de examenperiodes. We verlaten de traditionele denkpistes en proberen met de inrichting van tijdelijke blokplaatsen de leegstand aan te pakken of bieden interessante blokplaatsen aan in woonzorgcentra, bedrijven of stadsdiensten. Daarmee creëren we niet alleen rustige studeerplaatsen voor jongeren maar ook de mogelijkheid tot fijne ontmoetingen tussen Hasselaren.

Betaalbare huisvesting voor jonge gezinnen, starters en studenten is voor N-VA Hasselt erg belangrijk. We willen dat Hasselt weer aantrekkelijker wordt voor jongeren en jonge gezinnen. N-VA Hasselt wil een doelgericht beleid, waarbij de vrije markt wordt aangemoedigd om starterswoningen aan te bieden. Jonge gezinnen, starters en studenten brengen leven in onze binnenstad. We passen de bouwverordening aan zodat we daar met bestaande panden volop op kunnen inspelen.

We richten ons evenementenbeleid meer op jongeren. We gaan in overleg met NV Sportpaleis om de programmatie in de Ethiasarena meer toe te spitsen op de interessesfeer van onze jeugd. We halen internationaal gerenommeerde evenementen zoal FACTS naar Hasselt.

Kerken en kerkenbeleidsplan

Ondanks het teruglopend aantal kerkgangers, worden de kerken nog veelvuldig gebruikt voor belangrijke momenten zoals doopsel, huwelijk en begrafenis. Daarenboven blijven onze kerkgebouwen, ondanks de seculariseringsgolf, deel uitmaken van onze Vlaamse cultuur.

Met de N-VA hebben de Hasselaren meer inbreng bij de uitvoering van het kerkenbeleidsplan. We trekken een debat op gang waarbij en de gemeenteraad, de kerkfabrieken en de bewoners van de diverse wijken rond een kerk betrokken worden. Deze kerken maken voor de bewoners deel uit van hun maatschappelijk weefsel. Uit dat overleg moet blijken wat mogelijk is in de plaats van a priori te stellen wat er met welke kerk zal gebeuren. Op die manier werken we tevens de onzekerheid weg die in Hasselt leeft.

Orgelstad

We leggen opnieuw ons voorstel op tafel om van Hasselt een orgelstad te maken. De Heilig Hart-kerk is daarvoor een ideale uitvalsbasis. Voor alle andere kerken zoeken we een gepaste herbestemming na het vooropgestelde overleg met betrokkenen.

We pleiten voor inbedding van de kerken in het Hasselts cultuur-, toerisme-, en verenigingsbeleid.

Een beter leefmilieu voor een gezondere toekomst

Een beter milieu begint bij jezelf. Het is een uitspraak die al lang meegaat maar nog steeds van toepassing is. N-VA Hasselt wil de gemeenschap niet alleen in de goede richting sturen, het stadsbestuur dient ook zélf het goede voorbeeld te geven. De eigen diensten moeten duurzaam omgaan met energie en milieu. De Hasselaren worden betrokken worden, zowel bij de totstandkoming als bij de uitvoering van een duurzaam beleid.

Minder afval en een duurzaam grondstoffenbeleid

Limburg.net speelt de hoofdrol in ons afvalbeleid. Daar staat echter een enorme kostprijs tegenover. Deze intercommunale moet zich beperken tot het uitvoeren van kerntaken. We bekijken of het overdragen van de containerparken opportuun is.

Sluikstorten is een plaag. Vooral rond de glasbollen is er grote overlast van materiaal zoals zakken en dozen. Dit is erg storend en niet alleen voor de omwonenden. Het geeft een vuil en slordig uitzicht. Daarom zetten we (mobiele) camera’s in om sluikstorten tegen te gaan. Dit breiden we uit naar de groene bakken voor kledingophaal. We treden streng en consequent op tegen overtreders. Vervuilers zijn niet welkom in Groot-Hasselt.

Zwerfvuil is een andere problematiek die evenzeer aanwezig is in Hasselt. De plaatsen waar veel zwerfvuil ligt, brengen we in kaart. We treden keihard op tegen vervuilers en voeren acties met vrijwilligers om onze stad, zowel in het centrum als in de deelgemeenten, op te kuisen. Hiervoor voorzien we subsidies voor verenigingen. Zij verdienen iets bij én werken tegelijkertijd sensibiliserend naar hun leden toe. Maar we willen het opruimen van zwerfvuil ook inzetten als alternatieve straf. Tenslotte werken we een grootschalige anti-plastiekactie uit. Organisaties van grote evenementen stimuleren we om herbruikbare bekers te gebruiken.

Iedereen woont in een kwalitatieve groene omgeving.  

Het groen in onze stad moeten we koesteren. Van het onderhoud van onze parken, pleintjes, plantsoenen, kortom ons openbaar groen, maken we een prioriteit. Wat er is moeten we verzorgen.

We bouwen een stedelijke agricultuur uit. Het prachtige tuintje aan de Kadetjessteeg is hét voorbeeld. We gaan voor de beplanting van muren waardoor we het concept ‘gevelgroen’ in heel de stad willen introduceren. We stimuleren Hasselaren om hun privé-eigendom een groene facelift te geven. Het stadsbestuur zelf maakt groen meer bereikbaar voor de inwoners.

De troeven van het prachtige domein Kiewit spelen we ten volle uit. Verder stellen we natuurgebieden meer open voor het publiek.

Lege plaatsen worden vergroend en nutteloze gevels worden verticale tuinen. Vergeten daken worden groene perkjes. We gaan met een dikke groene markeerstift over de plattegrond van Hasselt. Nieuwe woonuitbreidingsgebieden en verkavelingen krijgen daarbij sowieso een aanzienlijke groene toets. Elke wijk verdient zijn “park”.

Voorrang aan groene mobiliteit

Tijdens de openingstijden van de winkels maken we van de zone binnen de Groene Boulevard een autoluwe zone. Daarbuiten is de auto welkom in onze stad. Want we beseffen al te goed dat de auto niet uit het leven te bannen is. Het gebruik ervan kan wel gereduceerd worden. Daarom wordt autodelen en fietsdelen verder gepromoot. We bestuderen de effecten van een lage-emissiezone op onze stad. Ons eigen wagenpark wordt sterk vergroend en verkleind. Het stadspersoneel willen we op de fiets of te voet. Over het algemeen werken we aan een klimaatreflex bij ons stadspersoneel.

Een groen beleid

Voor nieuwe verkavelingen voeren we een doordacht waterbeleid. We investeren in rioleringen. We onderhouden, herstellen of vervangen het verouderd stelsel. Daartoe voorzien we voldoende middelen. Bestaande gebouwen krijgen een premie voor groendaken.

Efficiënt en zuinig energiebeleid

De stad is een voorbeeld voor duurzame energie en daar hebben we geen apart energiebedrijf voor nodig. Uiteraard moet het stadsbestuur ervoor zorgen dat hun ‘eigen’ gebouwen energiezuinig zijn. Daarvoor is geen extra structuur nodig. Wel bouwen we de waterkrachtcentrale aan de Tuiltermolen verder uit en optimaliseren we de productie. Verder onderzoeken we of de inplanting van meer windmolens of kleinschalige verbranding binnen eigen beheer rendabele opties zijn.  We monitoren het patrimonium van de stad. Er is al een scanning van de daken uitgevoerd. Op basis van die gegevens moet een actieplan worden uitgerold. Daarbij kijken we naar de opportuniteiten van energie-efficiënte onderzoeken.

Dierenleed vermijden en misbruik aanpakken

We integreren dierenwelzijn in het milieubeleid en voeren de inzet rond dit onderwerp gevoelig op. Politiediensten hebben aandacht voor dierenwelzijn en werken nauw samen met dierenasielen. In elke deelgemeente installeren we minstens één hondenspeelweide.

Een vlot en veilig verkeer voor iedereen

Hasselt groeit. En dat is een goede zaak. Een stad laten groeien doe je echter niet alleen door appartementen te bouwen. Er zijn heel wat facetten die moeten ‘meegroeien’ om die groei tot een succes te maken. In de eerste plaats moet de verkeersinfrastructuur op maat zijn. Extra bewoning brengt extra volk met zich mee. Die bewoners moeten natuurlijk vlot van en naar hun bestemming geraken. Daarnaast heb je nog de vele toeristen en shoppers die onze stad willen bezoeken. Ook zij moeten vlot op hun bestemming geraken. Jammer genoeg is dat nu niet het geval. We staan voortdurend stil op zowel de grote als de kleine ring.

Dynamisch verkeersmanagementsysteem

Het dynamisch verkeersmanagementsysteem dat al in 2013 door de N-VA werd gevraagd, is nu uiteindelijk operationeel. Dat zou de verkeersdruk al moeten verlichten. We moeten dit systeem echter optimaal gebruiken en benutten. De vele mogelijkheden die dit biedt, moeten maximaal worden ingezet. De mogelijkheden van smart mobility worden hier optimaal op toegepast.

Juist vervoermiddel op de juiste plaats

Verder willen wij het fileprobleem aanpakken door op verschillende vervoermiddelen tegelijk in te zetten. Voor N-VA Hasselt moeten alle vervoermiddelen een juiste plaats krijgen in het verkeer. Daarom willen wij netwerken uitbouwen voor zowel de fiets, de auto als het openbaar vervoer. We zoeken daarbij steeds naar het beste vervoersmiddel voor de specifieke omgeving. Concreet wil dit zeggen dat er in ons kleine stadscentrum met een diameter van nog geen 900 meter geen bussen moeten rijden. De bussen willen we in onze deelgemeenten en aan de randparkings zien rondrijden. Ook auto’s moeten zoveel mogelijk buiten de kleine ring gehouden worden. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen auto’s meer binnen mogen in het stadscentrum. De binnenstad is autoluw tijdens de winkeluren en de auto is welkom in de binnenstad na de openingsuren. Daarbij voorzien we een ruim aanbod aan volwaardige alternatieven, zoals: MobiPunten (een fysieke herkenbare plaats waar de verschillende mobiliteitsfuncties op buurtniveau worden samengebracht. Een halte voor openbaar vervoer wordt gecombineerd met een autodeelplaats, een fietsenstalling, lockers, e.d., maar evenzeer met een postbus, infobord, WIFI, enzovoort).

Optimale infrastructuur

Als we meer mensen op de fiets willen krijgen, moeten we ervoor zorgen dat de omstandigheden voor de fietsers optimaal zijn. Een eerste vereiste daarvoor is: optimale infrastructuur. Geen 101 kleine lapmiddeltjes hier en daar zonder enige samenhang. Neen, ons beleid begint bij de basis. Perfecte fietspaden, goed uitgeruste fietsenstallingen voor alle soorten fietsen, veilige verkeersbermen, invoer van fietsgeleidingslijnen, e.d. Kortom: we maken het leven van de fietser gemakkelijk. Fietsen in onze stad moet geen strijd zijn, maar een plezier. Niet alleen in het centrum maar ook naar én in de wijken en deelgemeenten. Hetzelfde credo spreken we uit over de voetgangers. Gedaan met gebroken enkels door te struikelen over losliggende tegels, gedaan met gladde stenen, gedaan met putten. Wandelen in en naar de stad moet geen hindernissenparcours zijn, maar een plezier. We maken het ook interessanter om de auto aan de kant te laten staan en zetten daarvoor vol in op de uitbouw van ons trage wegennetwerk. Dat zijn kleine verbindingswegen voor niet-gemotoriseerd vervoer. Ideaal voor snelle verbindingen naar school, jeugdbeweging of sportclub. En veilig!

Veilig verkeer: altijd en overal

Bij het woon-schoolverkeer ligt er in Hasselt nog een ongelooflijk grote winstmarge. Nog te veel mensen nemen de auto naar school. Met de huidige onveilige verkeerssituatie is dat nog niet eens zo onlogisch. Maar daardoor staan we ’s morgens en ’s avonds wel stil. N-VA Hasselt rolt de app ‘Route2School’ uit. Daarmee wordt de veiligste route van en naar school in kaart gebracht. Op maat van de gebruiker. Bovendien kan die zelf eenvoudig probleemsituaties aankaarten waardoor wij snel en kort op de bal kunnen spelen. Via een automatisch puntensysteem belonen we ook scholieren die te voet of met de fiets naar school komen. Dat moet hen stimuleren om ook hun vrienden op de fiets te krijgen. Zo worden fietsers de baas van en naar school en in de omgeving rond de scholen. Verder werken we een allesomvattend actieplan rond verkeersveiligheid uit zodat ook onze stad het SAVE-charter behaalt.

Onderhoud

Zodra een optimale infrastructuur een feit is, dient deze natuurlijk goed onderhouden te worden. Het groen langs wegen moet er zijn, maar mag uiteraard geen hinder voor de veiligheid zijn. Dat wordt door ons onderhoudsteam nauwlettend in de gaten gehouden. In noodsituaties - zoals overvloedige sneeuwval - zetten we vrijwilligers of leefloners in om een handje toe te steken. Zo houden we onze infrastructuur in topvorm.

Minder mobiel?

Iedereen moet een goed alternatief voor de wagen krijgen. Zeker diegenen die minder mobiel zijn. We zetten optimaal in om onze bushaltes over heel Hasselt, ook - en vooral - in onze deelgemeenten, toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Verder bieden we alternatieven van vervoer op maat aan. We mobiliseren vrijwilligers om mensen met een beperking te assisteren.

Doordacht parkeerbeleid, geen pestbeleid

Het huidige parkeerbeleid wordt terecht meteen geassocieerd met parkeergeld. De nieuwe parkeermeters kregen een prominente plaats in ons stadsbeeld. N-VA Hasselt gaat voor een doordacht parkeerbeleid zonder daarmee de inwoners én hun bezoekers te pesten. Daarom zullen wij het huidige parkeerbeleid herzien. Hiervoor gaan we niet alleen rond de tafel zitten met de inwoners. We luisteren ook naar hen én houden rekening met hun opmerkingen. Parkeergeld mag voor ons immers niet gezien worden als een extra belasting om de zotte kosten van de stad te dragen. Parkeergeld is één van de middelen om de mobiliteitsknoop mee te ontwarren. Zo willen we een parkeerreglement op maat uitwerken. Wijk per wijk bekijken we de verkeerssituatie en komen we uiteindelijk tot wijkcirculatieplannen. Deze wijkcirculatieplannen zijn cruciaal bij de aanpak van het sluipverkeer. Handhaving en toezicht zijn daarbij belangrijke ingrediënten maar we willen vooral een volwaardig alternatief voor de wagen creëren. Het potentieel van onze randparkings wordt in Hasselt nog veel te weinig benut. Die gaan we optimaal uitbouwen als vervoersknooppunten. Op die Mobipunten voorzien we ook stadsdistributie en een boodschappendepot. Maar ‘auto’ is geen scheldwoord. Iedereen heeft de auto nodig. De ene al wat meer dan de andere. Daarom stimuleren we autodelen.

Een sterk lokaal onderwijs in Hasselt, deelgemeenten en wijken

Het stadsbestuur moet zorg dragen voor alle onderwijs en vorming in Groot-Hasselt. Dat is een niveau- en netoverschrijdende opdracht. Daarnaast heeft het stadsbestuur de taak om haar eigen onderwijsverstrekking - basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs (DKO) – met toewijding te organiseren en op te volgen. Daarvoor is expertise nodig, maar ook de wil tot dialoog en overleg tussen alle actoren. Een optimaal werkende en goed gestructureerde Dienst Onderwijs is daarbij een noodzakelijke ondersteuning.

Iedereen naar school in de buurt

Voor N-VA Hasselt moeten alle ouders hun kinderen in de eigen buurt naar school kunnen laten gaan. Daarvoor zorgen we voor voldoende onderwijscapaciteit op wijkniveau. Deze beschikbare capaciteit brengen we duidelijk in kaart. Zowel de capaciteit per school als de nood per school.

Omdat we een proactief en strategisch beleid voeren ten aanzien van scholen en hun capaciteitsproblemen, waken we erover dat bij het opstellen van structuurplan, ruimtelijk uitvoeringsplan en plannen voor woonuitbreiding en wijkontwikkeling, voldoende ruimte wordt voorzien voor de huisvesting van scholen.

Gedeelde schoolruimte

N-VA Hasselt maakt werk van ruime, multi-inzetbare scholen. We nemen het voortouw in een vernieuwende ‘ruime school’-visie en vertalen we naar een concrete aanpak op het terrein.

We pleiten ervoor om de beschikbare schoolinfrastructuur optimaal te benutten. Daarom willen we de schoolgebouwen openstellen, buiten de schooluren en tijdens de vakanties, bijvoorbeeld voor sport en speelpleinwerking. Ook het verenigingsleven, hobby-, amateur- en sportclubs moeten er terecht kunnen. Repetitielokalen, kunstateliers, aula’s, … we zetten ze open voor iedereen. Waar dat mogelijk is, moet dit zeker ook voor de beschikbare parkeerruimte het geval zijn.

Uiteraard staan we erop dat er, met de scholen en de inwoners, goede, praktische afspraken gemaakt worden op het vlak van kostprijs, toegang, verzekering, reglement, toezicht en onderhoud. De gemeente kan daarbij een coördinatierol opnemen.

De kinderen kunnen zelfstandig en veilig naar een activiteit trekken in hun school zelf. Bovendien hebben lokale verenigingen er een geschikte infrastructuur in de buurt. Door de combinatie van meer functies op één school, moeten ouders na de schooluren hun kinderen niet naar de academie of conservatorium brengen, want het Deeltijds KunstOnderwijs (DKO) komt samen met andere lokale actoren immers langs op school.

Onderwijs, meer dan lesuren

N-VA Hasselt zet nog sterker in op lokaal flankerend onderwijsbeleid. We willen dat de stad haar rol als lokale onderwijsregisseur optimaal invult door een lokaal flankerend onderwijsbeleid te voeren. Daarbij verwachten we dat ook de ouders hun rol invullen. We denken bijvoorbeeld aan het nog beter inzetten op kinderopvang en kleuterparticipatie, het inzetten op sport en cultuur; het voeren van een spijbelbeleid en leerplichtcontrole; het organiseren van huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning; het aanpakken van alcoholaankoop en –gebruik van minderjarigen tijdens de middagpauzes; het leren van Nederlands aan ouders op de school van hun kinderen en het actief betrekken van de ouders bij de opleiding van hun kinderen.

We werken hiervoor constructief samen met andere lokale actoren zoals de niet-stedelijke scholen en onderwijsverstrekkers, ouders, politiediensten, sociale diensten en huisartsen, kinderopvang, gemeentelijke diensten, jeugdverenigingen, sportclubs, enzovoort. De voordelen van schaalvergroting trekken we door in ons onderwijsbeleid door samen-aankoop van, bijvoorbeeld, speelplaatsuitrusting, busvervoer, lokaalgebruik en –verhuur, enzovoort.

We voeren een actief taalbeleid Nederlands voor al onze inwoners. In dat opzicht kunnen we zelf laagdrempelige initiatieven nemen of leesbevorderingsprogramma’s ondersteunen. We zetten in op het wegwerken en/of voorkomen van de taalachterstand Nederlands bij kinderen door projecten te organiseren zowel binnen als buiten de school zoals taalbaden Nederlands of een zomerschool tijdens de grote vakantie. Dat aanbod is dan te vinden ‘vlak bij de deur’ en op een veilige plaats. De Nederlandse taal verbindt alle Hasselaren en vormt de basis van een optimale integratie in ons sociaal weefsel.

Onderwijs, stap richting arbeidsmarkt

Het Hasseltse onderwijs moet een brug zijn tussen onderwijs en bedrijfswereld. De Universiteit Hasselt en de Hasseltse hogescholen zijn niet meer weg te denken uit het onderwijslandschap. We pleiten dan ook voor een versterkte samenwerking tussen bedrijven, KMO’s en de diverse onderwijsinstellingen in de stad en omgeving. Door een gecoördineerd aanbod van bedrijfsbezoeken, stageplaatsen en plaatsen voor duaal leren en werken, is het mogelijk om leerlingen en studenten te helpen bij een goede studiekeuze of een vlottere aansluiting op de arbeidsmarkt.

We bieden studenten de kans om tijdens hun schoolloopbaan deel uit te maken van het Hasseltse beleid door optimaal te voorzien in stageplaatsen en ondersteuning bij het maken van een eindwerk dat betrekking heeft tot Hasselt en één van haar vele facetten.

Schaarse open ruimte slim bewaren

Hasselt groeit. Er wordt geïnvesteerd in Hasselt en dat is een goede zaak. De visieloze bouwprojecten van het huidige stadsbestuur heeft het beeld en de leefbaarheid van onze stad de laatste jaren echter grondig aangetast. Het huidige stadsbestuur is er niet in geslaagd om een langetermijnvisie te ontwikkelen over onze stad in de toekomst. De gevolgen laten zich raden: de open ruimte, die zo kenmerkend is voor onze deelgemeenten, verdwijnt als sneeuw voor de zon.

N-VA Hasselt wil de stad laten groeien op mensenmaat zonder haar leefbaarheid en eigenheid uit het oog te verliezen. We werken een totaalvisie uit over verstedelijking. Voor we woonuitbreidingsgebieden aansnijden, hebben we ook infrastructuur en mobiliteitsoplossingen nodig. Het herwaarderen van bepaalde buurten en wijken pakken we aan zonder aan hun eigenheid te torsen.

Bruisende stadskern

Een bruisende stadskern is een bedrijvige stadskern. We voeren een activeringsbeleid in voor leegstaande gebouwen. De inkomsten die de stad uit leegstandsbelasting haalt, moeten opnieuw worden geïnvesteerd in dit activeringsbeleid. Zo kunnen leegstaande panden en braakliggende terreinen een tijdelijke, alternatieve invulling krijgen om de leefbaarheid te verbeteren. Ook het meervoudig gebruik van gebouwen past in dit opzet. We stimuleren wonen boven winkels en laten de ontwikkeling van studentenverblijven in het stadscentrum terug toe.

Hasselt is een toonaangevende winkelstad en moet dat ook blijven. De ontwikkelingen aan de Blauwe Boulevard dreigen de handelsactiviteit uit het centrum van de stad weg te trekken en dat willen we voorkomen. We verbinden het horeca – en winkelgedeelte van de Blauwe Boulevard met het Molenpoortplein en de Demerstraat via een esplanade waardoor de zwakke weggebruiker zich op een veilige manier van stadsdeel naar stadsdeel kan verplaatsen. De Groene Boulevard blijft een aaneengesloten geheel en wordt dus niet geknipt. We betrekken onze lokale handelaars bij elke activiteit in de binnenstad en creëren zo een win-winsituatie.

We laten onze stadskern terug bruisen door onze starters en jonge gezinnen terug naar het centrum van de stad te lokken. We focussen op verdichting, inbreiding van bestaande gebouwen en een beperkte verhoging van het aantal bouwlagen.  

Na de opening van de veiligheidssite (brandweerkazerne en politiegebouw) komen er heel wat openbare gebouwen leeg te staan in het stadscentrum. Deze moeten snel een nieuwe invulling krijgen. Het oude Administratief Centrum op het Groenplein wordt dé hotspot voor starters en jonge gezinnen in het stadscentrum. We combineren betaalbare appartementen met de nodige voorzieningen zoals een kinderopvang. Verder onderzoeken we in het stadscentrum vormen van cohousing, langdurig verblijf van buitenlandse studenten, sportaccomodatie, parkeergarages, enzovoort.

Identiteit van de deelgemeenten behouden

Het mag duidelijk zijn: N-VA Hasselt wil de bevolkingsgroei van onze stad in de toekomst binnen de Grote Ring opvangen. Het kenmerkende karakter van onze deelgemeenten moet behouden blijven.

We gaan in dialoog met de projectontwikkelaars en voeren een transparant en betrokken ruimtelijk beleid. We werken een “Verstedelijkingskaart” uit waarop ontwikkelaars kunnen zien welke openbare werken er gepland zijn in welke wijk en/of deelgemeente. Op die manier weten ze in hoeverre bepaalde gebieden klaar zijn om bebouwd te worden. Aan alle randvoorwaarden (mobiliteit, ontspanning, kinderopvang, school...) moet voldaan zijn alvorens er bouwvergunningen toegekend kunnen worden.

Gezinssituaties veranderen en mensen worden gestimuleerd om langer thuis te blijven wonen. N-VA Hasselt wil werken aan een woningaanbod op maat, in alle wijken en deelgemeenten. We stappen af van het idee dat een nieuwbouwproject zich enkel moet focussen op ééngezinswoningen. Op basis van een reële behoeftestudie stimuleren we de bouw van alternatieve woongelegenheden zoals co-housing en kangoeroewoningen

Bij de ontwikkeling van nieuwe woonuitbreidingsgebieden dient op voorhand het volledige plaatje in kaart gebracht te worden. Nieuwe projecten toetsen we aan de leefbaarheid van de omgeving en het overleg met de omwonenden. Een nieuwe wijk moet eerst en vooral goed bereikbaar zijn en omkaderd worden met (extra) voorzieningen voor kinderopvang, onderwijs en vrije tijd (ruimte om te spelen).

Onze wijken en deelgemeenten mee laten groeien met het stadscentrum doen we dus niet door ze vol te bouwen met nieuwbouwprojecten. We stappen af van het idee dat nieuwbouwprojecten in open weilanden gerealiseerd moeten worden. We voeren een inventief en duurzaam woonuitbreidingsbeleid en vullen onze huidige woongelegenheden optimaal in.  Onze deelgemeenten houden we bruisend door de verschillende centra op te waarderen. We proberen een aantal diensten te centraliseren en zorgen zo voor een échte ontmoetingsplaatsen in de wijk of deelgemeente.  We faciliteren onze verenigingen optimaal en versterken zo het sociale weefsel.  In Sint-Lambrechts-Herk bijvoorbeeld, centraliseren we onze sporters op de site Beukenhof, die we een metamorfose laten ondergaan. We zorgen voor veilige verbindingen met de Elckerlyc, de Beemdgalm en De Kameleon. Zo geven we het gemeenschapsleven in de deelgemeente een nieuwe boost

Een transparant en betrokken vergunningsbeleid

Tot slot nemen we het vergunningsbeleid grondig onder de loep. Bij beslissingen verneemt de burger duidelijk waarom er wél of niet een vergunning wordt afgeleverd. N-VA Hasselt engageert zich om een gefundeerd antwoord te formuleren op elk bezwaar. Het toekennen van stedenbouwkundige vergunningen gaat steeds samen met de inspraak van de betrokken omwonenden. Naar de adviesraden wordt echt geluisterd. Ook na de toekenning van de vergunning is controle belangrijk. Regels moeten nageleefd en gecontroleerd worden. Bij aankoop van een onroerend goed, moeten alle bouwovertredingen die in het verleden op dit pand zijn toegepast, duidelijk gecommuniceerd worden naar de nieuwe eigenaar. Bovenal investeren we slim in onze ruimtelijke ordening. Als renovatie is niet noodzakelijk goedkoper dan nieuwbouw.

Een warme gemeenschap, een plek voor iedereen

N-VA Hasselt wil van onze stad een plek maken waar iedereen zich thuis kan voelen. Een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten, maar zeker ook zijn plichten vervult, vormt hiervoor een belangrijke voorwaarde. We onderzoeken of we een eigen zorgbedrijf kunnen oprichten én analyseren welke aspecten van de zorg we nog zelf moeten uitvoeren.

Een gezinsbeleid dat jonge gezinnen ondersteunt

We zorgen voor voldoende aanbod aan kinderopvang die bovendien correct gespreid is over de verschillende buurten. Kinderopvang moet flexibel zijn. We ondersteunen actief de zelfstandige kinderopvanginitiatieven. Daarbij passen we de woonverordening aan die nu kinderopvang verbiedt in gezinswoningen zonder effectieve bewoning. Hierdoor wordt het erg moeilijk om een kinderopvanginitiatief op te starten in de verschillende woonwijken, waar de nood in nieuwe, jonge gezinnen nochtans hoog is. Verder voorzien we een starterspremie om nieuwe kinderopvanginitiatieven een duwtje in de rug te geven.

We maken een evaluatie van Hasselt als kindvriendelijke stad.

Het Huis van het Kind en de Opvoedingswinkel voegen we samen in één centraal open huis. Verder gaan maatschappelijk werkers van de sociale dienst nog meer naar de gezinnen toe. N-VA Hasselt wil die medewerkers op het terrein zien, niet achter een bureau. We hebben aandacht voor de veranderende gezinsvormen met een stijgend aantal nieuw samengestelde gezinnen, éénoudergezinnen, ouders met een gelijk geslacht, veranderend rollenpatroon in een traditioneel gezin..… Voor gescheiden ouders waar het kind niet gedomicilieerd is, bestaat een register voor co-ouderschap waardoor kinderen die regelmatig verblijven in Hasselt, toch kunnen genieten van de voordelen voor inwoners. Dit co-ouderschapregister plaatsen we meer in de kijker.

We voorzien luiertafels (ook voor volwassenen met een beperking) en borstvoedingsruimtes in alle openbare gebouwen. 

We besteden meer aandacht aan alleenstaanden.

Een goede gezondheidszorg

Wat het gezondheidsbeleid betreft, zet N-VA Hasselt in op het verder bundelen van expertise in Hasselt Zorgstad. Om een gecoördineerd beleid te kunnen voeren brengen we de bevoegdheden gezondheid, welzijn en sociale zaken onder bij één en dezelfde schepen.  N-VA zet sterk in op preventie en sensibilisering. De stad Hasselt werkt mee aan verschillende Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, dikke darmkanker en baarmoederhalskanker en zet hieromtrent campagnes op.

De stad Hasselt sensibiliseert de registratie als orgaandonor.

We promoten gezonde voeding in de kinderopvang, scholen, onze woonzorgcentra en via het OCMW.

Integrale toegankelijkheid

N-VA Hasselt werkt aan een integraal toegankelijke stad. Elke inwoner en bezoeker moet vlot gebruik kunnen maken van communicatie, gebouwen, openbaar vervoer, pleinen en parken. Hiervoor werken we nauw samen met een erkend adviesbureau voor toegankelijkheid. Bij de inrichting van de openbare gebouwen en ruimtes voeren we een toegankelijkheidstoets in.  Toegankelijkheid staat meestal wel op plan aangegeven, maar wordt bij de uitvoering aangepast of geschrapt. Toegankelijkheid heeft ook te maken met ‘niet-op-plan-afleesbare’ elementen zoals kleurgebruik, kleurcontrast en natuurlijke gidslijnen. We voorzien meer toegankelijke openbare toiletten, bijv. in de uitgaansbuurt (Kol. Dusartplein).

Speelpleinen moeten ook toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. We engageren ons om bij elke speeltuin minstens één speeltuig te voorzien dat volledig en specifiek gemaakt is op maat van kinderen met een beperking. Particulieren geven we adviescheques voor het aanpasbaar maken van woningen bij nieuwbouw en structurele verbouwingen. We voorzien minstens één voltijds toegankelijkheidsambtenaar die dit integraal beleid in al zijn aspecten opvolgt en bewaakt.

Een onbezorgde oude dag voor onze senioren in een leeftijdsvriendelijke omgeving

De N-VA past voor het negatieve beeld van ouderen als louter zorgbehoevenden. Senioren willen een actieve rol spelen in onze maatschappij.  We informeren de senioren over de mogelijkheden die er zijn om vrijwilligerswerk te doen. Via een behoeftenonderzoek komen we te weten wat senioren verlangen aan ontspanning en ontplooiing en wat hen tegenhoudt om te participeren.

We gaan op zoek naar voldoende toegankelijke ontmoetingsruimtes waar senioren terecht kunnen. Een clubhuis of een jeugdlokaal kan overdag gebruikt worden door senioren voor een kaartnamiddag. Tegelijk stellen we lokale dienstencentra ook open voor andere doelgroepen. Indien nodig bouwen we lokale dienstencentra bij. Seniorenbeleid bestrijkt zowat alle beleidsdomeinen. N-VA Hasselt wil een transparant ouderenbeleid met een duidelijke informatiestroom. De seniorenadviesraad is geen praatbarak, maar naar haar advies wordt geluisterd.

We zetten in op een leeftijdsvriendelijke omgeving. Ook in de wijken zetten we zitbanken voor senioren in de nabijheid van winkels of bij groene plekken. N-VA Hasselt bestrijdt vereenzaming en isolement verder met de oprichting van en bezoekersteam. Daarmee stappen we naar de ouderen en eenzamen toe en halen hen zo uit hun isolement.

Armoede structureel aanpakken

Toeleiding naar werk is nog steeds de beste garantie tegen armoede. Daarom zetten we maximaal in op de activering van OCMW-cliënten. Voor N-VA Hasselt is dit een rechten- én plichtenverhaal. Tegenover het recht om een uitkering te ontvangen plaatsen wij de plicht om positief te reageren op een passende jobaanbieding of een aanbieding om een opleiding te volgen. Aan leefloners bieden we opleidingen en trajectbegeleiding aan en aan de arbeidsattitude kan gewerkt worden via begeleide gemeenschapsdienst.

Voldoende kennis van het Nederlands is een vereiste.

In het geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie (GPMI) engageert de leefloner zich tot bepaalde acties zoals bijvoorbeeld gemeenschapsdienst, drugsbegeleiding, taalcursus Nederlands om dichter tot de arbeidsmarkt te komen. We koppelen de nodige sancties aan de niet-naleving van deze afspraken.

Sociale (uitkerings)fraude en domiciliefraude worden opgespoord en aangepakt.

We focussen in de eerste plaats op preventie en detectie van armoede, zodat bestaande problemen niet groter worden. Daarnaast kiezen we vooral voor het verlenen van materiële hulp om verspilling van financiële middelen te vermijden.

Opdat iedereen de hulp ontvangt waarop hij recht heeft, werken we aan administratieve vereenvoudiging en informeren we proactief. Zo verminderen we het niet opnemen van sociale rechten. Door een nauwe samenwerking tussen maatschappelijk werkers van het OCMW en de politie, de gezondheidswerkers en de scholen, kan verborgen armoede opgespoord en aangepakt worden (outreachend werken).

Mensen met een laag inkomen kunnen niet altijd terecht bij het OCMW. Daarom verlenen we sociale voordelen zoveel mogelijk op basis van het inkomen in plaats van op basis van het statuut.

Verenigingen die werken aan armoedebestrijding worden logistiek ondersteund.

Daklozen en mensen die leven in extreme armoede kampen vaak met gezondheidsproblemen die onbehandeld blijven. Voor deze mensen is er de laagdrempelige medische zorg. Tegelijkertijd worden zij aangespoord en begeleid om zich in regel te stellen en zelfstandig de weg te vinden naar de juiste zorg. Daarbij lanceren we het ‘Housing First’-project waarbij we daklozen begeleiden naar huisvesting.

Kwaliteitsvolle voedseloverschotten worden aangeboden via de ‘sociale kruidenier’. Naast het aanbod van producten allerhande tegen zeer democratische prijzen is deze plek ook een ontmoetingsplaats voor mensen die het moeilijk hebben.

In het armoedebeleid hebben we vooral aandacht voor gezinnen met kinderen in armoede. Kinderen in armoede moeten kunnen deelnemen aan het jeugd- en verenigingsleven, maar ook gezond eten en zich verder ontplooien via huiswerkbegeleiding, bezoek aan de bibliotheek en bijwonen van cultuurevenementen.  We voorzien op woensdagmiddag gezonde 1-euro maaltijden.

LGBT-beleid

We voeren een regenboogbeleid. In de bibliotheek voorzien we voldoende materiaal dat LGBT’s (Lesbian Gay Bisexual Transgender) kan aanspreken en de nodige informatieve publicaties over LGBT-seksualiteit. Via de stedelijke informatiekanalen maken we de contactgegevens van het discriminatiemeldpunt kenbaar. Binnen het aanbod van informatie aan burgers op de stedelijke website, besteden we ook aandacht aan het holebi-huwelijk en adoptierechten voor holebi's. Lokale initiatieven, gericht op LGBT’s, bieden we de nodige ondersteuning. Hun verenigingen geven we de mogelijkheid zichzelf en hun activiteiten kenbaar te maken via de stedelijke informatiekanalen.

Eenzaamheid

Meer dan anderhalf miljoen Vlamingen voelen zich regelmatig eenzaam, blijkt uit een studie. Het gaat dus om véél mensen, maar ook om grote gevolgen. De aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement moet een structureel werkpunt zijn voor elk lokaal bestuur. We sporen eenzame Hasselaren proactief 

Sociaal woonbeleid

Elke Vlaming droomt van een kwaliteitsvol en betaalbaar dak boven het hoofd, op maat en in een aangename leefomgeving. Ieder van ons heeft recht op menswaardig wonen. Daarom moeten we voor iedereen een betaalbare woning kunnen garanderen. Het lokale woonbeleid moet ervoor zorgen dat het (sociale en private) woningaanbod in Hasselt divers is, met een bijzondere aandacht voor de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden.

Een betaalbaar, divers en sociaal woonaanbod

N-VA Hasselt wil private verhuurders aanmoedigen om hun panden te verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Door de gegarandeerde betaling en herstellingen door het verhuurkantoor, kan de eigenaar zijn pand zonder zorgen verhuren. Het Sociaal Verhuurkantoor houdt toezicht op de verhuurde panden, zowel huizen als appartementen, zodat de huurders aangespoord worden het pand te onderhouden. We maken het Sociaal Verhuurkantoor meer bekend bij de Hasselaar en verhogen de financiële ondersteuning ervan.

Om sociale woningen ook op lange termijn in goede staat te houden, maken we met de sociale huisvestingsmaatschappijen een renovatieplanning op.

Er wordt voorrang gegeven aan sociale huurders die al een binding met Hasselt hebben: wie er woont of werkt of van wie de kinderen in Hasselt schoollopen.

Een vroege detectie van betaalproblemen bij huurders voorkomt uithuiszetting van huurders en het derven van huurinkomsten voor verhuurders. Door uitwisseling van informatie tussen sociale diensten en andere instanties kunnen problemen tijdig worden gedetecteerd. Zowel huurders als verhuurders kunnen mogelijke problemen signaleren in de woonwinkel.

Verantwoordelijkheid nemen, misbruik bestraffen

Zorg en steun moeten terechtkomen bij de mensen die er nood aan hebben. Toch zijn aan deze rechten ook plichten verbonden.

Een efficiënt en transparant sociaal woonbeleid spreekt burgers aan op hun individuele verantwoordelijkheid. Voor de N-VA Hasselt is sociale insluiting het doel. We controleren de naleving van het lokaal toewijzingsreglement voor sociale huisvesting.

De verplichting om Nederlands te leren is cruciaal om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving en voor een leefbare stad.

Misbruiken en domiciliefraude worden effectief aangepakt. We volgen de naleving van de taal- en inburgeringsvoorwaarden van nabij op. In samenspraak met de huisvestingsmaatschappijen, de sociale diensten en de lokale politie pakken we overlast, misbruiken en domiciliefraude aan.

Hasselt sportstad

Sport is belangrijk als sociaal bindweefsel in een samenleving. Sport brengt mensen op een gezonde manier in contact met elkaar, versterkt de sociale band met een gemeenschap en is een remedie tegen eenzaamheid en sociale isolatie. N-VA Hasselt wil een optimaal klimaat creëren waarin de sport, zowel competitief als recreatief, zijn sociale en gezondheidsbevorderende rol kan spelen. Een adequate en toegankelijke sportinfrastructuur is hierbij van cruciaal belang.

Bij de start van de vorige bestuursperiode beloofde de toenmalig bevoegde schepen aan alle voetbalclubs een ‘voetbalplan’ waarin fusies aangemoedigd werden in ruil voor financiële steun vanwege het stadsbestuur. Na veel aankondigingen stellen we vandaag vast dat de zichtbare realisaties op het terrein dankzij het voetbalplan eerder beperkt zijn. Voor N-VA Hasselt is sport bovendien meer dan voetbal alleen.

Van voetbalplan naar sportplan

N-VA Hasselt wil van het ‘voetbalplan’ een ‘sportplan’ maken waar alle Hasseltse sportclubs voordeel van kunnen hebben. Sportclubs die, over sportdisciplines heen, samenwerkingsverbanden of fusies afsluiten en daarbij de niet meer gebruikte stadsgronden of infrastructuur kunnen vermarkten, mogen gebruik maken van een aanzienlijk deel van de verkoopopbrengsten. Ons ‘sportplan’ is gebaseerd op objectieve criteria en zal in overleg met de stedelijke sportraad uitgerold worden.

Efficiënt gebruik van sportgrond

N-VA Hasselt wil omnisportsites in het stadscentrum en de deelgemeenten. Elke inwoner moet in zijn directe omgeving gebruik kunnen maken van allerhande sportinfrastructuur, voor binnen- en buitensport. Zowel onze allerjongsten als de Hasseltse senioren vinden een plaats in onze omnisportsites. N-VA Hasselt denkt aan initiatieven om samen sporten en de sportbeleving in Hasselt te stimuleren.

Toegankelijke sport

Ons sportaanbod moet op alle mogelijke manieren toegankelijk zijn. Sportclubs en individuele sportbeoefenaars moeten kunnen rekenen op sociaal aanvaardbare tarieven voor het gebruik van de infrastructuur. Onze sportinfrastructuur heeft echter dringend een opknapbeurt nodig. Ongeacht zijn niveau, moet elke sportende Hasselaar gebruik kunnen maken van toegankelijke en goed onderhouden sportinfrastructuur. We bemiddelen in de ontsluiting van privé-infrastructuur voor of door scholen, clubs, enzovoort. We werken een langetermijnvisie uit voor, het door het stadsbestuur verwaarloosde, Sportcentrum Kiewit.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking is hierbij van primordiaal belang. Deze toegankelijkheid is immers een noodzakelijke voorwaarde voor de uitwerking van sportkampen voor deze groep. Dergelijke kampen kunnen gecombineerd worden met jeugdsportkampen zodat sociale integratie tussen beide groepen deelnemers mogelijk wordt.

Sporthal van de toekomst op Alverberg

N-VA Hasselt wil van de Alverbergsite bovenlokale (top)sportinfrastructuur maken. We vervangen daarvoor de huidige, verouderde sporthal en bouwen een nieuwe, multifuncionele sporthal van de toekomst. De topsportclubs die vandaag op de site aanwezig zijn, krijgen op die manier extra zuurstof om door te groeien in hun respectievelijke sporttakken. Het biedt tevens de kans om een oplossing te creëren voor mobiliteit en parkeergelegenheid bij grote sportevenementen. De Vlaamse subsidiemogelijkheden moeten hierbij optimaal benut worden.

Topsport

N-VA Hasselt wil nationale en internationale sportevenementen terug naar Hasselt halen. Sportclubs die hun schouders willen zetten onder nationale of internationale kampioenschappen moeten hiervoor de nodige ondersteuning krijgen. Evenementen met een internationale uitstraling zoals de Young Champions Cup Tennis dienen ondersteund te worden, zonder aan de autonomie van de organisatie te raken. Het is de ambitie van N-VA Hasselt om bijvoorbeeld van de Grote Prijs Veldrijden terug een cyclocross te maken die meetelt voor de verschillende klassementen. Voor nieuwe topsportinitiatieven bieden we de nodige ondersteuning.

 

 

Hasselt, een veilige stad

Uit gegevens van de Vlaamse Overheid blijkt dat de Hasselaar een onveiligheidsgevoel ervaart. N-VA Hasselt wil dat onveiligheidsgevoel aanpakken. Het handhaven van de veiligheid op haar grondgebied is één van de belangrijkste kerntaken van de overheid. Een krachtdadig en consequent lik-op-stukbeleid zal zorgen voor een veiliger Hasselt. De politiediensten moeten alle nodige ondersteuning krijgen en zoveel mogelijk ontlast worden van administratieve taken. Blauw meer op straat zal de veiligheid van de inwoners vergroten, zowel in het centrum als in de wijken.

Stationsbuurt

De stationsbuurt staat vandaag niet gekend als de meest veilige buurt in Hasselt. Kleine criminaliteit, (geluids)overlast, drugsproblematiek en openbare dronkenschap zijn vaak gehoorde vergrijpen. De visie van de N-VA op drugs is alvast duidelijk: drugsgebruik wordt niet getolereerd. We moeten streven naar een drugsvrije samenleving en voorkomen is beter dan genezen. Een gedoogbeleid staat haaks op ontrading en verhindert een daadkrachtige aanpak. In veel gevallen leidt drugsgebruik bovendien tot overlast, geweld of crimineel gedrag. Wanneer iemand betrapt wordt op het bezit en/of gebruik van drugs in de publieke ruimte, krijgt de betrokkene een voorstel om een boete te betalen: een boete van 75 euro voor softdrugs en 150 euro voor harddrugs. Hasselaren krijgen de keuze: betalen of een vorm van hulpverlening volgen. Niet-Hasselaren of drugstoeristen worden op die manier ontmoedigd om drugs in Hasselt te kopen en/of te gebruiken. Wanneer ze niet betalen, worden ze in Hasselt gedagvaard.

Blauw meer op straat

Onze politiediensten moeten ten alle tijden ter beschikking staan van de burger. We verminderen de administratieve last voor ons politiekorps en we focussen op hun kerntaken. De politie moet in iedere wijk van de gemeente aanwezig zijn. De gemeente en de politie streven ernaar dat iedere burger zijn wijkinspecteur kent. Gemeenschapsgerichte politiezorg moet ertoe leiden dat problemen zo vroeg mogelijk worden gedetecteerd en aangepakt. Dankzij zijn/haar contacten binnen het sociale weefsel en de aanwezigheid op het terrein, is de wijkagent het best op de hoogte van de situatie ter plaatse.

In het politiehoofdkantoor moet de permanentie verzekerd zijn; in de posten moeten de openingstijden zoveel mogelijk aangepast worden aan de vraag van de burger. De openingsuren van de politiekantoren en de gemeentelijke diensten worden dan ook het best op elkaar afgestemd. Bij het verlies van een rijbewijs of identiteitskaart is het erg handig wanneer men op hetzelfde moment zowel terecht kan op het politiekantoor als bij de gemeentelijke diensten.

Blauw meer op straat maakt het mogelijk om de aanrijtijden bij een dringende oproep te beperken. Op die manier kan een doorgedreven samenwerking met andere politiezones het aantal patrouille- en interventievoertuigen ’s nachts substantieel verhogen. We gaan voor meer patrouilles in schoolomgevingen en op plaatsen in Hasselt waar een onveiligheidsgevoel heerst. We pakken overtreders kordaat aan.

We verbeteren de dienstverlening door de aanduiding van doelgroepinspecteurs. De politie kan werken met wijkinspecteurs voor de horeca, studenten en senioren. Dat kan  ook een senioreninspecteur zijn die een nauw contact onderhoudt met de ouderen. Op die manier krijgt de doelgroepinspecteur de tijd en ruimte om uit te groeien tot een vertrouwens- en contactpersoon die zich ook kan specialiseren in de technische materies die eigen zijn aan de specifieke doelgroep. Aangevuld met straathoekwerkers, OCMW en sociale netwerken zijn zij een meerwaarde in het preventieve luik.

Gemeenschapswachten

Twintig jaar na de totstandkoming van hun statuut zijn gemeenschapswachten in veel gemeenten een belangrijke schakel in het preventieve veiligheidsbeleid. Ze zijn de ogen en oren van het gemeentebestuur. Een belangrijke taak is het rapporteren van gebreken in het straatbeeld, (potentieel) gevaarlijke situaties, zwerfvuil, leegstand… aan de bevoegde gemeentelijke diensten – en de opvolging daarvan. Dankzij hun dagelijkse aanwezigheid op straat zorgen ze voor een belangrijke sociale controle en verhogen ze het veiligheidsgevoel in de buurt. Ze hebben ook de taak om mensen te sensibiliseren en te wijzen op potentieel gevaarlijke of risicovolle situaties. Een eenvoudig, duidelijk en afdwingbaar GAS-reglement moet dan weer de kleine overlast en criminaliteit in de hand houden. De absurde regels binnen het GAS-reglement schrappen we.

We moeten maximaal inzetten op de samenwerking tussen de gemeenschapswachten en de wijkpolitie. Hoe belangrijker het takenpakket, hoe groter het belang van een goede begeleiding en ondersteuning. Om hun taak ten volle te kunnen uitoefenen, moet de dienst ook over de nodige mensen en middelen beschikken.

Bestuurlijke handhaving

Ook het stadsbestuur heeft zijn rol te spelen als het over veiligheid gaat. Bestuurlijke handhaving is daarin voor ons een kernwoord. Georganiseerde criminaliteit, zoals drugsproductie en -handel of het witwassen van crimineel geld via legale activiteiten is vaak sterk verankerd op het lokale niveau. Vaak zijn die activiteiten gebonden aan bepaalde voorwaarden of faciliteiten, zoals het verkrijgen van een (omgevings)vergunning, het toekennen van subsidies en dies meer. De gemeente moet een cruciale rol spelen om te vermijden dat er criminele activiteiten op haar grondgebied worden ontwikkeld. We voeren bijvoorbeeld een combitaks (een belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig) in. Heel wat van de gepleegde feiten die vaak niet vervolgd worden (bijv. ‘kleine’ diefstallen, overlast, foutparkeren, dronkenschap, …) versterken nochtans het onveiligheidsgevoel van de burger. Deze vergrijpen worden immers vaak geseponeerd en door de betaling van de combitaks kan men het gevoel van straffeloosheid verminderen; bovendien heeft de combitaks een ontradend effect.

Innovatief veiligheidsbeleid

Om de politiediensten op het terrein extra te ondersteunen wil N-VA Hasselt verder inzetten op een veiligheidsschild in en rond de stad met behulp van aangepaste camera’s op de toegangswegen, in combinatie met het reeds bestaande cameranetwerk.

Veiligheid is bovendien een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en overheid. N-VA Hasselt zal dan ook inzetten op de ondersteuning van de sociale controle door burgers via digitale netwerken. Daarom stimuleren én promoten we de Buurtinformatienetwerken (BIN). Er gebeuren immers nog veel te veel inbraken in Hasselt. De politie doet veel, wij vinden dat de inwoners daarbij mogen helpen zonder eender welke politionele taak over te nemen.

Om alle diensten tijdens crisissituaties optimaal te laten samenwerken wil N-VA Hasselt investeren in een permanente, volledig uitgeruste operationele veiligheidscel.

Werk maken van werk

Een berg openstaande vacatures en tegelijk een behoorlijk aantal werkzoekenden: het klinkt als een 'match made in heaven'. De realiteit is dat die match er vaak niet automatisch komt. Bij de VDAB werkt men intensief en met succes aan het begeleiden van werkzoekenden, maar ook de stad kan hieraan bijdragen door het voeren van een actief beleid.

Wijk-werken

De regie voor het systeem 'wijk-werken', specifiek gericht op het activeren van langdurig werklozen, ligt voor een belangrijk deel bij de stad. Het hernieuwde arbeidsritme dat men bij de werkzoekende creëert via het uitvoeren van klusjes in de eigen omgeving, zal de overstap naar de reguliere arbeidsmarkt vereenvoudigen. De VDAB zorgt voor de kandidaat-wijkwerkers, de stad dient deze te koppelen aan de arbeidsplekken van gebruikers van het systeem (vaak particulieren). Het vinden van deze gebruikers, het bepalen van de jobinhoud, en het maken van de juiste match, kan enkel door een bestuursniveau dat alle betrokkenen kent. Een opportuniteit voor een stad als Hasselt!

Het opstarten van een lokaal overlegplatform werkgelegenheid, waar de verschillende belanghebbenden (werkgevers, de VDAB, scholen, …) elkaar op regelmatige basis ontmoeten en de actuele pijnpunten én opportuniteiten vaststellen, is het beginpunt. De stad dient hierin de regierol op te nemen.

Facilitator van de arbeidsmarkt

We starten met een jaarlijkse jobbeurs waar Hasseltse bedrijven zich kunnen voorstellen. Ook werkzoekenden kunnen hier een standplaats reserveren en zich voorstellen aan bedrijven. Hiervoor werken we nauw samen met de VDAB én de Hasseltse (hoge)scholen.

In samenwerking met het OCMW starten we een project op dat werkzoekenden een werkervaring laat opdoen. Zo schakelen we hen bijvoorbeeld in bij de groendienst en de postbedeling of laten we hen meewerken aan grote evenementen zoals Dwars Door Hasselt en de Jeneverfeesten.

Een diploma is nog steeds de kortste weg naar werk, opleiding het middel. Een standaard schooltraject, een voortgezette opleiding, een om- of bijscholing: ze zijn alle van vitaal belang.

De Vlaamse overheid neemt diverse initiatieven, in praktijk omgezet door de VDAB, om laaggeschoolden via scholing toe te leiden naar werk. De stad dient ondersteuning te leveren waar dat mogelijk is: bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van lokalen voor het nieuwe systeem van 'mobiele opleidingen', waarbij werkzoekenden herschoold worden voor een specifieke job bij een lokale werkgever, die zich ertoe verbindt hen aan te nemen bij het afronden van de opleiding.

Ook voor wie tewerkstelling in de commerciële sector moeilijk haalbaar blijkt, zijn gelukkig voldoende alternatieven. De sociale economie is een volwaardige bedrijfstak, waar op professionele wijze niet énkel naar winst wordt gestreefd.

Wanneer al het bovenstaande in werking is, zal het logische resultaat zijn dat werkgevers zich graag in Hasselt komen vestigen. En dat is goed nieuws: want werk leidt naar welvaart!

Toerisme: van ver én kortbij

Als raakvlak tussen cultuur, sport, evenementen, erfgoed, lokale economie en werk, heeft het toerisme in Hasselt nog heel wat troeven uit te spelen. Hasselt heeft op alle voornoemde vlakken veel potentie in huis, maar heeft nood aan een meer klantgerichte aanpak om de sector te doen groeien.

Toerisme voor iedereen

N-VA Hasselt streeft naar een nieuw, compleet uitgerust terrein voor kampeerwagens. Daarmee boren we een nieuw toeristisch segment aan dat stevig in de lift zit, maar waarop nog niet werd ingezet.

We trekken de kerstsfeer door van het evenementenplein naar de binnenstad. De kerstsfeer moet letterlijk door de straten van het stadscentrum waaien. De vele kraampjes worden verspreid opgesteld. (Levende) Animatie zorgt voor een extra toets. Op het evenementenplein voorzien wij onze typisch Hasseltse Poepjee. Het huis van de kerstman verhuist naar het Molenpoortplein. Aan elke invalspoort voorzien we een soortgelijke aantrekkingspool. Muziek in de binnenstad, een kiosk en dergelijke meer, creëren dynamiek en ‘goed gevoel’.

We maken eindelijk écht werk van Hasselt als BlueAssist-stad. Onze stad moet immers voor iedereen toegankelijk zijn.

Met N-VA Hasselt gaan we vol voor de erkenning van Hasselt als toeristisch centrum. Ook de bezienswaardigheden en evenementen in de deelgemeenten zetten we in de kijker.

Trekpleister in de kijker

De toeristische dienst kan in samenwerking met horeca, musea, detailhandel en leveranciers van streekproducten, enkele Hasselt-arrangementen uitwerken die makkelijk adverteerbaar zijn. Actief of cultureel, één voor elk seizoen, maar altijd met de nadruk op de beleving van Hasselt.

Wat met de dagtoerist? Lang werd Hasselt bekeken als 'het shoppingcentrum' van Limburg. Diegenen die vanuit Limburgse gemeenten naar Hasselt kwamen, vatte men onder de noemer 'shoppers', niet toeristen. Met de opkomst van het online-shoppen en de concurrentie van omliggende centrumsteden, is het tijd om ook hen op volwaardige manier het -toeristische- hof te maken. Dagtoeristen moeten meerwaarde vinden in het kiezen van Hasselt als bestemming, om te shoppen, in combinatie met een sportieve, culturele of culinaire beleving; en dit voor elk budget! Bij dagtoeristen valt de keuze van hun bestemming vaak op het allerlaatste moment, daarom moeten wij integreren een overzichtelijke 'Hasselt Vandaag'-kalender, via website & app, in de website van de stad, die aangeeft wat er die dag open is en wat er te beleven valt. Zo sta je nooit voor een gesloten deur!

Voorts mogen we best ambitieus zijn: alle eerder vermelde troeven in acht genomen, kan Hasselt vlot buitenlandse toeristen ontvangen. Bij een bezoek aan Vlaanderen dient Hasselt een logische tussenstop te zijn. Toerisme Vlaanderen biedt verschillende formules aan om zowel het vrijetijdstoerisme als het zakentoerisme internationaal te promoten, we moeten er enkel gebruik van maken.