Hasselt, een veilige stad

Op 3 september 2018, over deze onderwerpen: Politie - Veiligheid, Verkiezingen 2018, Verkiezingsprogramma

Uit gegevens van de Vlaamse Overheid blijkt dat de Hasselaar een onveiligheidsgevoel ervaart. N-VA Hasselt wil dat onveiligheidsgevoel aanpakken. Het handhaven van de veiligheid op haar grondgebied is één van de belangrijkste kerntaken van de overheid. Een krachtdadig en consequent lik-op-stukbeleid zal zorgen voor een veiliger Hasselt. De politiediensten moeten alle nodige ondersteuning krijgen en zoveel mogelijk ontlast worden van administratieve taken. Blauw meer op straat zal de veiligheid van de inwoners vergroten, zowel in het centrum als in de wijken.

Stationsbuurt

De stationsbuurt staat vandaag niet gekend als de meest veilige buurt in Hasselt. Kleine criminaliteit, (geluids)overlast, drugsproblematiek en openbare dronkenschap zijn vaak gehoorde vergrijpen. De visie van de N-VA op drugs is alvast duidelijk: drugsgebruik wordt niet getolereerd. We moeten streven naar een drugsvrije samenleving en voorkomen is beter dan genezen. Een gedoogbeleid staat haaks op ontrading en verhindert een daadkrachtige aanpak. In veel gevallen leidt drugsgebruik bovendien tot overlast, geweld of crimineel gedrag. Wanneer iemand betrapt wordt op het bezit en/of gebruik van drugs in de publieke ruimte, krijgt de betrokkene een voorstel om een boete te betalen: een boete van 75 euro voor softdrugs en 150 euro voor harddrugs. Hasselaren krijgen de keuze: betalen of een vorm van hulpverlening volgen. Niet-Hasselaren of drugstoeristen worden op die manier ontmoedigd om drugs in Hasselt te kopen en/of te gebruiken. Wanneer ze niet betalen, worden ze in Hasselt gedagvaard.

Blauw meer op straat

Onze politiediensten moeten ten alle tijden ter beschikking staan van de burger. We verminderen de administratieve last voor ons politiekorps en we focussen op hun kerntaken. De politie moet in iedere wijk van de gemeente aanwezig zijn. De gemeente en de politie streven ernaar dat iedere burger zijn wijkinspecteur kent. Gemeenschapsgerichte politiezorg moet ertoe leiden dat problemen zo vroeg mogelijk worden gedetecteerd en aangepakt. Dankzij zijn/haar contacten binnen het sociale weefsel en de aanwezigheid op het terrein, is de wijkagent het best op de hoogte van de situatie ter plaatse.

In het politiehoofdkantoor moet de permanentie verzekerd zijn; in de posten moeten de openingstijden zoveel mogelijk aangepast worden aan de vraag van de burger. De openingsuren van de politiekantoren en de gemeentelijke diensten worden dan ook het best op elkaar afgestemd. Bij het verlies van een rijbewijs of identiteitskaart is het erg handig wanneer men op hetzelfde moment zowel terecht kan op het politiekantoor als bij de gemeentelijke diensten.

Blauw meer op straat maakt het mogelijk om de aanrijtijden bij een dringende oproep te beperken. Op die manier kan een doorgedreven samenwerking met andere politiezones het aantal patrouille- en interventievoertuigen ’s nachts substantieel verhogen. We gaan voor meer patrouilles in schoolomgevingen en op plaatsen in Hasselt waar een onveiligheidsgevoel heerst. We pakken overtreders kordaat aan.

We verbeteren de dienstverlening door de aanduiding van doelgroepinspecteurs. De politie kan werken met wijkinspecteurs voor de horeca, studenten en senioren. Dat kan  ook een senioreninspecteur zijn die een nauw contact onderhoudt met de ouderen. Op die manier krijgt de doelgroepinspecteur de tijd en ruimte om uit te groeien tot een vertrouwens- en contactpersoon die zich ook kan specialiseren in de technische materies die eigen zijn aan de specifieke doelgroep. Aangevuld met straathoekwerkers, OCMW en sociale netwerken zijn zij een meerwaarde in het preventieve luik.

Gemeenschapswachten

Twintig jaar na de totstandkoming van hun statuut zijn gemeenschapswachten in veel gemeenten een belangrijke schakel in het preventieve veiligheidsbeleid. Ze zijn de ogen en oren van het gemeentebestuur. Een belangrijke taak is het rapporteren van gebreken in het straatbeeld, (potentieel) gevaarlijke situaties, zwerfvuil, leegstand… aan de bevoegde gemeentelijke diensten – en de opvolging daarvan. Dankzij hun dagelijkse aanwezigheid op straat zorgen ze voor een belangrijke sociale controle en verhogen ze het veiligheidsgevoel in de buurt. Ze hebben ook de taak om mensen te sensibiliseren en te wijzen op potentieel gevaarlijke of risicovolle situaties. Een eenvoudig, duidelijk en afdwingbaar GAS-reglement moet dan weer de kleine overlast en criminaliteit in de hand houden. De absurde regels binnen het GAS-reglement schrappen we.

We moeten maximaal inzetten op de samenwerking tussen de gemeenschapswachten en de wijkpolitie. Hoe belangrijker het takenpakket, hoe groter het belang van een goede begeleiding en ondersteuning. Om hun taak ten volle te kunnen uitoefenen, moet de dienst ook over de nodige mensen en middelen beschikken.

Bestuurlijke handhaving

Ook het stadsbestuur heeft zijn rol te spelen als het over veiligheid gaat. Bestuurlijke handhaving is daarin voor ons een kernwoord. Georganiseerde criminaliteit, zoals drugsproductie en -handel of het witwassen van crimineel geld via legale activiteiten is vaak sterk verankerd op het lokale niveau. Vaak zijn die activiteiten gebonden aan bepaalde voorwaarden of faciliteiten, zoals het verkrijgen van een (omgevings)vergunning, het toekennen van subsidies en dies meer. De gemeente moet een cruciale rol spelen om te vermijden dat er criminele activiteiten op haar grondgebied worden ontwikkeld. We voeren bijvoorbeeld een combitaks (een belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig) in. Heel wat van de gepleegde feiten die vaak niet vervolgd worden (bijv. ‘kleine’ diefstallen, overlast, foutparkeren, dronkenschap, …) versterken nochtans het onveiligheidsgevoel van de burger. Deze vergrijpen worden immers vaak geseponeerd en door de betaling van de combitaks kan men het gevoel van straffeloosheid verminderen; bovendien heeft de combitaks een ontradend effect.

Innovatief veiligheidsbeleid

Om de politiediensten op het terrein extra te ondersteunen wil N-VA Hasselt verder inzetten op een veiligheidsschild in en rond de stad met behulp van aangepaste camera’s op de toegangswegen, in combinatie met het reeds bestaande cameranetwerk.

Veiligheid is bovendien een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en overheid. N-VA Hasselt zal dan ook inzetten op de ondersteuning van de sociale controle door burgers via digitale netwerken. Daarom stimuleren én promoten we de Buurtinformatienetwerken (BIN). Er gebeuren immers nog veel te veel inbraken in Hasselt. De politie doet veel, wij vinden dat de inwoners daarbij mogen helpen zonder eender welke politionele taak over te nemen.

Om alle diensten tijdens crisissituaties optimaal te laten samenwerken wil N-VA Hasselt investeren in een permanente, volledig uitgeruste operationele veiligheidscel.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is